Alle støtteordninger for idrettslag i 2019

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 29. Jan 2019

Av: Geir Owe Fredheim  - Norges Idrettsforbund                            

Publisert: 24.01.2019                                             

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2019. I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2019.

Litt ekstra innsats kan ofte gjøre stor forskjell for din klubbøkonomi. Spillemidler til utstyr, momskompensasjon for vare- og tjenestemoms, anleggsmoms, skattefradrag for gaver og støtte til allidrett for barn og unge (tidligere idrettsskoler) er eksempler på viktige bidrag for å skape viktig og varig idrettsaktivitet for alle!

- Det er krevende å drifte et idrettslag og vi vet at mange idrettslag har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. Derfor er det ekstra viktig at de ansvarlige i idrettslagene følger med på alle de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer, sier breddeidrettssjef Anja Rynning Veum i Norges idrettsforbund.

- Vi vet det til tider kan være krevende å følge med på alle mulighetene som finnes. Derfor har vi laget en oversikt over alle støtteordningene som eksistere, sier Anja Rynning Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.

Hun oppfordrer nå alle idrettslag til å spre informasjonen i idrettslaget og føre opp de ulike fristene for de ulike støtteordningene, slik at de ikke går dem hus forbi.

Aktuelle støtte- og tilskuddsordninger i 2019

Spillemidler til utstyr kjøpt i 2018 – søknadsfrist 6. februar
Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Les mer om retningslinjer, hva som er godkjent utstyr og kontaktpersoner i de ulike særforbundene. 

Skattefradrag for gaver - 20. februar
Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Frist for registrering av gaver for 2017 er jan/feb 2018. Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Oppstart- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom.
(tidligere kalt Idrettsskole - Allidrett for barn og ungdom). Søknadsfrist hele året.
Allidrett for barn defineres som allsidig idrettsaktivitet med minst 3 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. Allidrett for ungdom er allsidige idrettsaktiviteter med minst 2 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Alle idrettslag tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette Allidrett eller har Allidrettstilbud allerede kan søke om disse midlene. Oppstartstøtten er enten 11.000-16.000 kroner ut i fra antall barn i gruppen. Utviklingsstøtten er på 8500 kroner. 

ExtraStiftelsen - 15. februar
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.  Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2019 er 15. februar 2019. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Inkludering i idrettslag  - februar /mars
Målet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med innvandrerbakgrunn med særskilt fokus på jenter. Tilskuddsordningen er begrenset til utvalgte kommuner og idrettslag søker til sine respektive idrettsråd, i noen tilfeller idrettskretser. NIF tildeler midler til idrettskretser og idrettsråd i februar/mars. De utvalgte idrettsrådene/idrettskretsene har egne søknadsfrister og søknadskriterier. Se oversikt over hvilke kontaktpersoner som idrettslag kan ta kontakt med.

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg - mars
Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 185 millioner kroner til dette formålet i 2018. Søknadsfristen er 1. mars og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) - august - desember
Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune, og NIF som foretar utbetalingen direkte til idrettslagene. Idrettsrådene fastsetter egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier og NIFs anbefalinger. Enkelte idrettsråd har søknadsordning for deler av midlene, men de fleste fordeler midler uten at idrettslag trenger å foreta seg annet enn å registrere sine medlemmer i idrettens medlemsystem. I 2018 ble det fordelt 367 millioner kroner til idrettslag. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd. Utbetalingen fra NIF til idrettslag skjer mellom august og desember 2019.

Momskompensasjon for vare- og tjenester - august
Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. For 2018 ble 377 millioner kroner fordelt på 5521 idrettslag. 

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2018. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra april 2019.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - desember
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) åpnet i 2016 opp for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Tilskuddsordningen er primært rettet mot de ca 100.000 barn og unge i Norge som lever i lavinntektsfamilier og vil bli videreført. Søknadsfrist Endelig søknadsfrist blir lagt ut høsten 2019.

Grasrotandelen - hele året
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Idrettsdugnad
Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler.Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

Gode rabattordninger for idrettslag  - hele året
Norges idrettsforbund har for øvrig mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund. Les mer om Idrettsforbundets rabattordninger

Idrettsreiser
Norges idrettsforbund er stolt av å presentere en nettside hvor vi har samlet alle våre reisepartnere på ett sted. Målet er at det skal bli enklere for idrettslag å bestille fly, hotel og bil på vei til konkurranse eller treningssamling. SAS, Scandic og Hertz leverer alt man trenger for å få et godt og profesjonelt reisetilbud til og fra trening, konkurranser, kamper og møter. Alle medlemmer av norsk idrett kan benytte seg av idrettsreiser som tilbyr rabatterte og gode flybilletter, hotelopphold tilpasset idrettslag og leiebil i alle størrelser.
0 Kommentar

Aktivitetsdag i Steinkjerhallen ved Stod IL Volley og Steinkjer Håndballklubb

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 23. Jan 2019

INVIASJON TIL IDRETTSLAG

Lørdag 26. og Søndag 27. inviterer STOD IL VOLLEY og STEINKJER HÅNDBALLKLUBB

til storslagen fest i Steinkjerhallen. Det settes opp aktiviteter for hele familien, med

bla hoppeslott for barna. Alt av tribuner trilles ut og det vil si at det er plass til godt

over 1500 mennesker, slik at vi lager oss en skikkelig “storstue” disse to dagene.

Og disse tribunene håper vi selvfølgelig at dere vil være med å fylle.

I tillegg til hovedkampene vil det være kamper i aldersbestemt håndball begge dager,

samt minivolley på søndag. Se vedlagte invitasjon for mer informasjon.

GRATIS INNGANG FOR ALLE LAG SOM STILLER I SINE KLUBBDRAKTER - GJELDER OGSÅ LAGENE LAGLEDERE

Invitasjon-IDRETTSLAG.pdf


0 Kommentar

På besøk hos Steinkjer Håndballklubb

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 22. Jan 2019

Bilde: Nederst fra venstre: Robert Ertsås, Lisa Gjølga, Rune Hammer styreleder, Monica Susegg og Knut Ivar Brekk. Bak fra v/Berit Gotvasli og Yngve Halse fra Steinkjer håndballklubb. Marit Moe og Trond Sakshaug fra Steinkjer idrettsråd. Bildet er tatt av daglig leder Jan Terje Mathisen


På besøk hos Steinkjer Håndballklubb

Steinkjer idrettsråd er på en besøksrunde til sine medlemmer, idrettslagene i Steinkjer. Det er over 50 lag og foreninger og de har rundt 10 000 medlemmer. Steinkjer håndballklubb er en meget aktiv klubb, med mange aktive og som arrangør. På idrettens hederskveld i Trøndelag, 2018, fikk Steinkjer håndballklubb årets utmerkelse som beste arrangør for håndballarrangementet Sparebankcup1. 

Idrettsrådet vil gjerne ha innspill til idrettspolitisk handlingsprogram og her er håndballklubben veldig tydelig på at økt bruk av Steinkjerhallen og øvrige haller til en lav leiepris som mulig - er en god investering. At Steinkjer også har større tyngde som vertskap for internasjonale, større nasjonale og regionale idrettsarrangement, må også være høyt på agendaen.


0 Kommentar

Steinkjer idrettsråd - Årsmøte 2019

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 18. Jan 2019


Steinkjer idrettsråd - Årsmøte 2019


Sted og dato:   Tirsdag 26. mars kl. 18.00, Steinkjerhallen, auditoriet i 1. etg.


Program

Kl. 1800

Velkommen v/leder av Steinkjer idrettsråd, Marit Moe

Steinkjeridretten v/ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram

Samspill, idretten, kommunen og fylkeskommunen v/hovedutvalgsleder i Trøndelag fylkeskommune, May-Britt Lagesen

Kulturplan for nye Steinkjer, hva med idretten? v/kultursjef i Steinkjer og Verran kommune, Leif Terje Nilsen

Dialog med møtende idrettslag


Ca. 1900 - Årsmøte

Årsmøtesaker, med valg, regnskap og budsjett, samt bl.a. en orientering om sammenslåing mellom idrettsrådene i Verran og Steinkjer.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars 2019 til tu@boli.no

Saksdokumenter vil bli tilgjengelig på Idrettsrådets hjemmeside senest en uke før årsmøtet.


Vi håper å se mange av dere på årsmøtet!

Det blir servert kveldsmat i møtet.


Mvh

Styret i Steinkjer idrettsråd0 Kommentar

20 millioner til viktig anleggssatsing

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 9. Jan 2019


Av: Fra NIF.no
Publisert: 21.12.2018

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 har Kulturdepartementet satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning beregnet for etablering av tilleggsarealer til idrettshaller.

Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine prosjekter for å skape større flater som er tilrettelagt for idrettslig aktivitet.

- Norges idrettsforbund er glad for denne ekstra tildelingen fra Kulturdepartement. Det gjør det mulig å skape mer aktivitet, ikke minst for idretter som ikke krever så store arealer. Flere tilleggsarealer i tilknytning til eksisterende anlegg er kostnadseffektivt og en viktig forutsetning for rekruttering og gode tilbud til barn og unge i norsk idrett, sier en fornøyd idrettspresident Tom Tvedt.

Langsiktig arbeid gir resultater

Et enstemmig Idrettsting vedtok i 2015 å arbeide for å bedre tilskuddene ved bygging av aktivitetssaler i tilknytning til idrettshaller da dette er en svært kostnadseffektiv måte og skaffe treningslokaler for mange idretter.

- Jeg er derfor svært tilfreds med at Kulturdepartementet som en del av årets anleggspolitiske program har opprettet en ny ordning hvor en kan søke om ekstra tilskudd ved bygging av slike treningsarealer, og at tilskuddet kan utgjøre inntil 50 prosent av byggekostnaden, fortsetter Tvedt.

Det er satt av 20 millioner kroner til dette formålet og søknadsfrist er 15. mars.

- Dette viser at vi ved langsiktig arbeid når mange av våre mål og dette vil gjøre det mulig for mange idrettslag å skape mer aktivitet, ikke minst for idretter som ikke krever så store arealer, sier en fornøyd idrettspresident Tom Tvedt.


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline