Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 12. Apr 2018


Søknad om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 

Søknadsfrist: 1. mai 2018.

Målsetting Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli lagt vekt på prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og som øker deltakelsen i nærmiljøet av grupper som deltar lite. Dette kan være grupper av eldre, folk med psykiske utfordringer, grupper av barn og unge, innvandrere og flyktninger m.v.

Hvem kan søke? Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke.

Prosjekt og tiltak som kan støttes

 • Prosjekt som retter innsatsen mot samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse
 • Samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører som kan gi langsiktige positive virkninger på folkehelsa
 • Nyskapende virksomhet og utviklingsprosjekt innenfor folkehelsearbeid
 • Prosjekt som fremmer helse og forebygger sykdom hos folk flest

Generelle forutsetninger og kriterier for tilskudd

 • Den web-baserte søknadsportalen regionalforvaltning.no skal benyttes til å søke tilskudd fra tilskuddsordningen
 • Søknaden skal inneholde både kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Minste søknadssum for tilskudd er kr. 10.000,-, maksimal søknadssum for tilskudd er kr. 200.000,-
 • Omsøkt tilskudd kan utgjøre maksimalt 50 prosent av prosjektets totale kostnad
 • Verdien/kostnaden av eget arbeid og dugnadsinnsats kan settes til kr. 300,- pr. time (2018-kroner)
 • Det gis ikke støtte til ordinær drift, vedlikehold, anleggskostnader og større utstyrsanskaffelser.
 • Det gis heller ikke støtte til organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet
 • Utbetaling av støtte gis i henhold til tilsagnsbrev ved framlegging av rapport og regnskap etter at prosjektet er gjennomført.
 • Deler av støtten kan i visse tilfeller avtales utbetalt dersom prosjektet er kommet godt i gang og utgifter er begynt å påløpe.

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden: Kyrre Kvistad, tlf 74 17 50 82, e-post: kyrkv@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer: Bjarne Bull-Berg, tlf 74 17 50 47, e-post: bjabu@trondelagfylke.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.