God jul og et godt nytt år!

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 24. Des 2015

Steinkjer idrettsråd ønsker alle sammen en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Alle idrettslag må oppnevne en barneidrettsansvarlig

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 13. Des 2015

Barneidrettsbestemmelsene_612.jpg

Publisert: 08.12.2015
Av: Geir Owe Fredheim

Alle idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år er pliktige til å oppnevne en person som skal være ansvarlig for barneidretten. - Det er særdeles viktig at alle idrettslagene forstår hva det vil si å ha en barneidrettsansvarlig i idrettslaget, sier Mari Bjone, rådgiver for barneidrett i Idrettsforbundet.

I lovnorm for idrettslag«§ 18 Idrettslagets styre – ledd 2f» står det at styret i idrettslaget skal oppnevne en ansvarlig - tillitsvalgt eller ansatt - for barneidretten.

Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten.
- Personen som får ansvar for å følge opp barneidretten skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å vurdere og diskutere om idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med rettighetene og bestemmelsene, sier Mari Bjone.

Bare 2 av 10 idrettslag
Målet med den nye paragrafen er samtidig å sørge for at alle trenere, ledere og alle andre med frivillige verv i idrettslaget skal kjenne til innholdet i bestemmelsene og rettighetene.
- Tall viser at rundt 6 av 10 idrettslag sier de kjenner til rettighetene og bestemmelsene. Bare 2 av 10 idrettslag sier at de har hatt det som tema på foreldremøter. Samtidig vet vi at mange idrettslag ikke har dette forankret i idrettslaget, forteller Bjone.

Idrettslagene må etablere rutiner
Idrettsforbundet oppfordrer idrettslagene som organiserer barneidrett til å etablere rutiner på hvordan de skal spre informasjon om bestemmelsene og rettighetene og hva dette vil si i deres idrettslag.
- Det er naturlig at denne informasjonen ligger tilgjengelig på idrettslagets hjemmesider. I idrettslagets klubbhåndbok skal det stå hvor man finner informasjon, og tips og råd om hvordan man ellers skal spre dette i idrettslaget, forteller Bjone.

Foreldrene er svært viktige
Hun sier det også er svært viktig at foreldre til barna i idrettslaget blir kjent med bestemmelsene og rettighetene.
- Et tips til idrettslagene er å stille krav om obligatorisk foreldreoppmøte de første gangene barnet deltar i aktiviteten. Bare på den måten kan idrettslaget være sikre på at informasjonen er blitt gitt. Det er avgjørende at foreldre blir involvert og får innsikt i hvordan rettighetene og bestemmelsene ivaretar deres barn, og hvordan idrettslaget ut fra dette organiserer sin aktivitet. En god forventningsavklaring og tett dialog mellom idrettslag og foreldre forebygger usikkerhet og konflikter, sier Bjone som legger til at fleridrettslag må sørge for å ha møter og samarbeid på tvers av idrettene og gruppene.

Særforbund og idrettskretser
Idrettslaget skal ivareta barneidrettsperspektivet i idrettslagets arrangement og klubbens drift. Det er også forventet at særforbund og idrettskretser følger opp dette arbeidet.
- Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener. Idrettskretsene må legge til rette for og gjennomføre fagseminarer som omhandler barneidrettsbestemmelser og rettigheter. I tillegg gir vår E-læringsmodul «Barneidrettens verdigrunnlag», som ligger på https://kurs.idrett.no, økt forståelse av bestemmelsene og rettighetene i barneidretten, forteller Bjone.
- Å sette av den timen det tar deg å gå gjennom dette i din egen stue, oppfordrer vi både styrer, barneidrettsansvarlige og foreldre til.

Hva er forskjellen?
Mange kjenner til at det eksisterer barnerettigheter og bestemmelser – men kjenner kanskje ikke godt nok til forskjellen.
- Idrettens barnerettigheter beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten, mens Bestemmelsene om barneidrett regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje slik at det blir en naturlig progresjon og utvikling. Bestemmelsene og rettighetene bygger på hverandre og må ses i sammenheng, sier Bjone.

Les mer om Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
Viktig informasjon til alle idrettslag

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 8. Des 2015

Enklere_idrettslag_nyhet612.jpg

Publisert: 04.12.2015
Av: Martin Hafsahl

I 2016 gjelder det nye rutiner og frister for idrettslagenes årsmøter, rapportering og søknader. Alle idrettslag skal ha fått e-post om dette 4. desember. Vi har laget en oppskrift som hjelper idrettslagene med all informasjon som trengs for å komme i gang med nytt, bedre og enklere system.

Vedlagt utsendt e-post:

På Idrettstinget i juni 2015 ble det fattet vedtak som får betydning for alle idrettslag i NIF. Det er blant annet besluttet at flere rapporterings- og søknadsfrister for idrettslagene skal samles, slik at idrettslagene har færre frister å forholde seg til. Dette vil gjøre driften av idrettslagene enklere, og vil innebære at det i 2016 blir noen nye frister.

Enklere idrettslag på 1-2-3:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enkler...

Nedenfor har vi oppsummert de tre viktigste punktene:

1: Årsmøtet må avholdes innen 31. mars

NIF jobber for å forenkle driften av idrettslag, og et viktig element er å samkjøre flere søknadsfrister og effektivisere rapporteringsprosessen. Dette medfører et behov for å fastsette en siste frist for når idrettslagene må ha avholdt sine årsmøter. Denne fristen er satt til 31. mars. NIF har utarbeidet informasjon til idrettslagene for gjennomføring av årsmøter, samt maler for innkalling, protokoll m.m. Se nettsiden.

MERK: Idrettslaget må vedta en ny lov på sitt årsmøte i 2016:
Som følge av flere endringer i NIFs lov, er lovnormen for idrettslag endret. Alle idrettslag må vedta den nye lovnormen som sin egen lov på neste årsmøte. Det er i tillegg vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Disse trer i kraft fra 1. januar 2016.


2: Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april

Fristen for idrettsregistreringen flyttes fra 31. januar til 30. april. NIF vil synkronisere opplysningene fra idrettslaget med Brønnøysundregistrene, slik at idrettslagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Fra 2016 vil idrettslag som har en brutto omsetning under kr 5 millioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med idrettsregistreringen. Denne ordningen er planlagt utvidet til å gjelde for alle idrettslag fra og med 2017.


3: Elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016

Idrettslag er pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. NIF har utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon («KlubbAdmin»), som gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger. Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 2016.

Kom i gang:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enkler...
Idrettsregistreringen 2015

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 3. Des 2015

Registreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar.

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for økonomiske støtteordninger. Tallene er også grunnlag for statistikker om og for idretten.

Rapporteringen til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan idrettslaget gå glipp av tilskudd i ytterste konsekvenser kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF.

Fra 2 .januar får alle idrettslag og undergrupper tilsendt e -post fra NIF. I e -posten vil dere finne nødvendig pinkode for å komme inn for og registrere medlemstall.

Frister for klubber

2. januar 2015 åpner idrettsregistrering 2015

15. januar varsling på e – post til klubber som ikke har registrert

22. januar varsling på e -post til klubber som ikke har registrert

31. januar idrettsregistrering i 2014 stenger for klubber

Ved tekniske spørsmål ring IT support på 03615 (fra 08:00 – 20:00) eller på e- post ir@idrettsforbundet.no
Øvrige spørsmål rettes til: organisasjon@idrettsforbundet.no
Nå kan du søke om mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg!

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 3. Des 2015

Les mer om hvordan du søker

anleggmoms_612.jpg

Publisert: 23.11.2015
Av: Geir Owe Fredheim

Nå kan alle idrettslag søke om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 142,9 millioner kroner til dette formålet i 2016. Søknadsfrist 1. mars 2016.

Jubelen sto i taket forrige fredag da det ble klart at regjeringen bevilget 48,1 millioner kroner ekstra for å sikre full moms-kompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg. Totalt dekket regjeringen hele søknadsbeløpet på 171,9 millioner kroner slik at alle 407 idrettslag, som hadde fått sine søknader godkjent, fikk refusjon for sine momskostnader.

Allerede nå åpner Idrettsforbundet og Kulturdepartementet opp for at nye idrettslag kan søke om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det er satt av 142,9 millioner kroner til ordningen.

Søknadsfristen er satt til 1. mars 2016.

Følgende tre forhold må være tilfredsstilt for at en skal få kompensert hele eller deler av mva beløpet:

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende tre punkter:

  • Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Les mer om hvordan du søker
Steinkjer Idrettsråd har fått egen Facebookside

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 29. Nov 2015

Da er vi endelig på facebook. Våres Facebook side skal være en informasjonskanal for våres nettside. Vi håper flest mulig går inn og liker våres nye side. Her vil vi forsøke å publisere alt av nyheter som skrives på nettsiden. Gå inn nederst til høyre på denne siden og dere finner linken til våres nye facebook side.
Klubben i mitt hjerte

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 18. Nov 2015

Publisert: 15.09.2015

Av: Geir Owe Fredheim
Sted: Norge
Start: 14.11.2015 08:00 Slutt: 28.11.2015 23:00


Klubben i mitt hjerte har fått nye regler. Nå gir 50 stemmer pr. dag klubben en sjanse til å vinne. Nordea deler ut 30 premier á 10.000 kroner og én hovedpremie på 100.000 kroner. Årets kampanje begynner i november.

Den populære avstemningen Klubben i mitt hjerte er i gang igjen. Stemmelokalet åpner natt til lørdag 14. november kl 00.00.

Denne gangen har vi endret både på klasseinndelingen og premieregler for å gi alle klubbene i Norge like store sjanser til å sikre seg premier og oppmerksomhet. Totalt deler Nordea ut 400.000 kroner!

Klarer din klubb å samle 50 stemmer eller mer i løpet av ett døgn, er klubben med på trekningen av tre dagspremier på 10.000 kroner fra Nordea. I tillegg kjemper alle idrettslag som er med på kampanjen om hovedpremien på 100.000 kroner!

Les mer om Klubben i mitt hjerte
Idrettens ungdomsår 2016

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 27. Okt 2015
Publisert:
25.10.2015
Av: Caroline Dokken Wendelborg
Idrettsstyret fattet 22. oktober vedtak om at 2016 skal være Idrettens ungdomsår. 2016 blir året da ungdomsfeltet får et ekstraordinært fokus og satsing. Ungdoms-OL på Lillehammer vil bli den store og viktige milepælen i idrettens totale ungdomsarbeid i det kommende året.

Idrettsstyret fattet vedtak om at idrettsorganisasjonen skal ha et særskilt fokus på ungdomsidrett i det som i 2016 vil være «Idrettens ungdomsår». Ungdoms-OL Lillehammer 2016 vil være en viktig veiviser i idrettens totale ungdomsarbeid i 2016.

2016 vil derfor være et år hvor målene knyttet til ungdomsidrett i Idrettspolitisk dokument 2015-2019 får innhold og virkning i den daglige aktiviteten i idrettslaget, gjennom å synliggjøre de gode eksemplene og løfte frem de gode modellene. Idretts-Norge må samspille regionalt i dette arbeidet for å hente ut synergier.

Utfordrer særforbundene og idrettskretsene

- Idrettsstyret vil utfordre spesielt særforbundene og idrettskretsene til å sette et ekstraordinært fokus på idrettsløftet i Idrettens ungdomsår 2016, forteller idrettspresident Tom Tvedt – og legger til at dette er året da norsk idrett skal vise at vi virkelig mener det vi predikerer, og der målgruppen ungdom vil være en ekstraordinær og betydelig satsing.

- Vedtaket vårt gjenspeiler også at Idrettsstyret med våre to ungdomsrepresentanter Sondre Sande Gullord (25) og Guri Ramtoft (23) i spissen – vil ha et sterkt fokus på utvikling av ungdomsarbeid i denne tingperioden, sier idrettspresidenten.

Saken fortsetter under bildet.Fornøyd: Idrettsstyrets yngste medlem Guri Ramtoft var selvsagt fornøyd med vedtaket.

Ungdoms-OL blir en viktig milepæl

Et av løftene til Ungdoms-OL er å bidra til 10-årsplanen for utvikling av norsk ungdomsidrett. «Spreng grenser, skap morgendagen» er mesterskapets motto, og symboliserer at dette skal være et arrangement av, med og for unge mennesker. De unge vil få ansvar i nøkkelroller og gis således framtidig arrangørkompetanse til idretten og regionen.

- 2016 vil bli en viktig milepæl i det 10-åringe «Ungdomsløftet» i norsk idrett (2012-2022), med Ungdoms-OL på Lillehammer som et naturlig samlingspunkt og veiviser, hvor vi viser hvordan ungdom får muligheter som utøvere, trenere, ledere og frivillige, understreker generalsekretæren i NIF, Inge Andersen.

Kompetanseløft

Utviklingssjef Anja Veum fremhever følgende viktige punkter som NIFs utviklingsavdeling fokuserer sterkt på i tiden som kommer:

- Utdanningsprogram yngre ledere. Når 2016-kullet avslutter sin utdanning har 140 yngre ledere i idretten fullført sin idrettslederskolering. Disse inviteres til nettverkssamling på Lillehammer i forbindelse med idrettsgallaen 2016.

- Unge ledere. NIF og YOG 2016 har rekruttert og trent opp 200 unge ledere til frivillige verv under lekene, og til verv i idretten i ettertid. Disse skal samles til ytterligere trening og forberedelser til lekene under idrettsgalla-helgen 2016. De 200 unge lederne er i mellomtiden aktive i eget idrettslag.

- Ung ildsjel. På Idrettsgallaen 2016 skal årets Unge Ildsjel kåres, etter en nasjonal nominasjonskampanje, samarbeid mellom NIF, NRK og Norsk Tipping. Det vil være stor oppmerksomhet på unge idrettsledere og ung kompetanse gjennom kampanjen.

- Kurslærerkurs og samling for Lederkurs for ungdom. Kurset Lederkurs for ungdom avholdes årlig i alle idrettskretser og i flere særforbund. Det er behov for flere og gode kursholdere. Eksisterende kursholdere samles i 2016 til felles samling for å oppdatere og videreutvikle kursets innhold og metodikk.

- Økt satsning på differensierte treningstilbud for ungdom i idrettslagene. Gjennom en ekstern finansiert stilling ønsker NIF å sette fokus på bredde- og mosjonsaktivitet for ungdom i regi av lokale idrettslag.
Spillemidler til utstyr 2015

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 20. Okt 2015
Det er klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er i år 4. november2015.

Denne søknadsrunden gjelder alt godkjent utstyr unntatt:

  • Løypemaskiner med tilhørende utstyr
  • Prepareringsutstyr til ATV/Snøscooter.
Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter,
retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på
NIFs hjemmeside, under overskriften klubbguiden og på temasiden for
støtteordninger. https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotte...

Veilederen finnes også på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_...
I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppa sender
søknad via Fotballforbundet, mens skigruppa søker via Skiforbundet osv.
Idrettsskolene søker via lokal idrettskrets.

Nytt i år er at en søker om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes
under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min
idrett.

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett
bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/
og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt
brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»

Du som mottar denne e-posten har tilgang til å søke om utstyrsmidler. I tillegg
vil personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin ha tilgang til søknadsskjemaet:

  • Særidrettsgrupper: Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL.
  • Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL
Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden
er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele
særidrettsgruppa/idrettskolen med alle underliggende grener.

For alle unntatt idrettsskolene rettes eventuelle spørsmål om utstyrstyper,
og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbund. Idrettsskolene
retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no

Åpningstider for Idrettens Support er hverdager 0800-2000.
Ny søknadsfrist for mva-kompensasjon for idrettsanlegg

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 20. Okt 2015
Publisert:
12.10.2015
Av: Mari Ann Landsem Melhus
Kulturdepartementet har besluttet å endre fristen for søknad om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg fra 1. mai til 1. mars. Neste søknadsfrist vil være 1. mars 2016.

Departementet vil i løpet av høsten komme tilbake med nærmere informasjon om søknadsrunden 2016. Det er foreløpig ikke åpnet for innlevering av nye søknader.

Les mer om mva-kompensasjon for idrettsanlegg.
Velkommen til Steinkjer Idrettsråd sine nye nettsider.

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 20. Okt 2015

Hva er idrettsrådet?
Steinkjer idrettsråd er et organ for den frivillige idrettsbevegelsen knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Olympiske Komité, og skal arbeide i henhold til lover og regler vedtatt av idrettstinget.

Idrettsrådet er en samordningsorgan for idretten i Steinkjer kommune, valgt av og blandt idrettslagene i kommunen.

Idrettsrådet er fristilt og selvstendig, og fungerer som et rådgivende organ og høringsinstans i forhold til kommunale myndigheter, i saker og planer som vedrører idretten i kommunen.

Idrettsrådet skal søke å se helheten i idrettslivet i Steinkjer, og hjelpe kommunen med å ta beslutninger til beste for all idrett i kommunen.

Idrettsrådets oppgaver er overordnet regulert av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Kapittel 8 - Lov om idrettsråd.

Vi håper den nye nettsiden blir et aktivt kommunikasjonsmedium som blir benyttet av flest mulige.