Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 25. Jun 2018

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: http://lovdata.no/dokument/SF/...

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Generell informasjon om ordningen:

• Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2018.  • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrrettsgruppene. • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2017 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tilligere år enn regnskapsåret 2017. •  Innrapportering/søknadsprosedyre (se også eget punkt)

• Alle søkerne vil motta en kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Mrk: man mottar én kvittering i forbindelse med samordnet rapportering, og én annen kvittering i forbindelse med momskompensasjonen. • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 200.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 8 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette). • Det er ikke krav om at den enkelte medlemsorganisasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. forskriftens §7). Det er tilstrekkelig at sentralleddet dvs. Norges idrettsforbund er registrert i Frivillighetsregisteret. • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 35% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimal kompensasjonsbeløp er 7% av søkergrunnlaget (ref. forskriftens § 10). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader). Dersom rammen for ordningen ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkorting av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkortning i 2018. • Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2017 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2018. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister. Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert er riktig.

Hvordan søke: Idrettskretser, Bedriftsidettskretser, Særkretser, Idrettsråd, Regioner og Særforbund søker via SportsAdmin: Videoveiledning: AS har egent skjema på https://www.idrettsforbundet.n... Lenke til informasjonen om Momskompensasjonen: https://www.idrettsforbundet.n...

Henvendelser:

• Hvis dere har problemer med SportAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling:  telefon 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 10:00 – 15:00)

• Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no Med vennlig hilsen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.