Søke spillemidler for et nytt anlegg i år?

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 27. Mar 2019


Skal du søke spillemidler for et nytt anlegg(nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller friluftslivsanlegg) i år? Vi minner om å melde inn til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet innen 10. april. Les mer om hvordan du søker spillemidler under: 

Spillemidlene er noe av overskuddet fra Norsk tipping som fordeles til landets fylker. Bakgrunn for å tildele spillemidler ligger i Statens overordnede mål som kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), og personer som i dag er fysisk inaktive. I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er gode muligheter til å bruke spillemidlene til å bygge en kommune som innbyr til aktivitet for alle, både egenorganisert og organisert idrett. 

Lag og foreninger, og kommunen selv, kan søke om utvikling av blant annet ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

 • Et nærmiljøanlegg er et utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Eksempler kan være anlegg for friluftsliv; turveier, turløyper og turstier. Det kan være anlegg for ballaktiviteter, vinteraktiviteter eller andre anlegg som innbyr til aktivitet.
 • Ordinære anlegg er for organisert idrett og fysisk aktivitet, samt egenorganisert aktivitet.

Man kan få inntil 50 % av godkjent søknadssum på nærmiljøanlegg (maks til skudd er kr 300 000), og inntil 1/3 av godkjent søknadssum på ordinære anlegg.

Mer om disse bestemmelsene, om hvem som kan søke og på hva finnes på Regjeringens nettsider.

For å søke spillemidler må man:

 1. Melde inn anlegget til handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet. Innen 1. april. Skjema i marg til høyre. Til postmottak@steinkjer.kommune.no
 2. Søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Skjema i marg til høyre. Dette MÅ gjøres før byggingen starter. Til postmottak@steinkjer.kommune.no
 3. Søke spillemidler på www.anleggsregisteret.no

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må inneholde følgende:

 • Redegjørelse for universell utforming
 • Situasjonsplan som viser hvilket område som disponeres for anlegget og hvilke utvidelsesreserver som eventuelt er sikret. Oppdeling i eventuelle byggetrinn angis.
 • Behovsoppgave med redegjørelse for den kartleggingen av behov som har vært foretatt og resultatet av den. Det skal særlig redegjøres for barn og ungdoms behov. Dette behovet skal holdes opp mot eksisterende tilbud og vil danne grunnlag for innhold og dimensjonering av anlegget.
 • Enkelt kostnadsoverslag
 • Foreløpig plan for finansiering og drift av anlegget
 • Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelsen og landskapets karakter. Det kan benyttes oppriss, aksonometri, perspektiv og modellfoto.
 • Tegninger av anlegget:     
  • Tegninger skal være fagmessig utført, måleriktige og målsatt. Alle tegninger skal ha tittelfelt inneholdende beskrivende navn (plan/fasade/snitt etc.), navn på ansvarlig prosjekterende, unik tegningsidentifikasjon, dato/revisjonsdato og målestokk.
  • Målestokk bør være 1:100.
  • Tegningene bør leveres elektronisk i pdf-format.

Søknad om spillemidler må inneholde følgende vedlegg:

 1. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gitt av kommunen.
 2. Detaljert kostnadsoverslag. 
 3. Detaljert finansieringsplan. 
 4. Plan for drift med budsjetterte utgifter og inntekter. 
 5. Dokumentasjon på rett til bruk av grunn. Eks. grunnbokutskrift, tinglyst feste-/leierett for min 30 år.


Skjemaer

Utbetalinger
 Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap

Delutbetaling
 Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler.
Delutbetalingsskjemaet finner du her

Regnskapet skal vare ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.
Regnskapsskjema finner du her

 Sjekkliste for ferdig anlegg
Sjekkliste for regnskapssammendrag finner du her

Informasjon om momskompensasjon for idrettsanlegg
Om momskompensasjonKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.