Utfordringer knyttet til idrettsarrangement utenfor den organiserte idretten

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 2. Mar 2016

utenforidretten_612.jpg

Av: Geir Owe Fredheim
Publisert: 01.03.2016Norges idrettsforbund har sendt ut brev til alle kommuner, fylkeskommuner, særforbund og idrettskretser i Norge om utfordringer knyttet til idrettsarrangement utenfor den organiserte idretten.

Brevet, som er sendt ut fra Norges idrettsforbund på vegne av Tom Tvedt, lyder som følger:

Norges idrettsforbund (NIF) er en paraplyorganisasjon for den organiserte idretten i Norge, og våre medlemmer er 54 særforbund, og om lag 12 000 idrettslag.

Norske kommuner er en av de viktigste støttespillerne for norsk idrett. Både gjennom økonomiske bevilgninger, først og fremst gjennom bygging av anlegg, men også gjennom kommunenes tilrettelegging for at kommunal infrastruktur skal kunne benyttes til trening og idrettsarrangementer.

Norsk idrett har et omfattende samarbeid med næringslivet, også i forbindelse med avholdelse av idrettsarrangementer. Det oppleves å være gjensidig nyttig. En forutsetning for slikt samarbeid mellom idretten og næringslivet er at samarbeidet skal være i overensstemmelse med idrettens regelverk og grunnverdier. For enkelte næringslivsaktører er dette ikke i tråd med hva de har sett for seg, og følgelig utelukker det et samarbeid med idretten for disse aktørene. Noen kommersielle aktører vil ønske å arrangere idrettskonkurranser på egenhånd – uten et samarbeid med idrettsorganisasjonen.

Vi ønsker med dette brevet å gjøre kommunene særlig oppmerksom på enkelte forhold som skiller en idrettskonkurranse i regi av et idrettslag, og en idrettskonkurranse i regi av en aktør utenfor den organiserte idretten.

  • Idrettslag er ikke fortjenestebaserte, men er stiftet av sine medlemmer for å tilrettelegge for lokal idrettsaktivitet. Idrettslagene er selveiende og verken medlemmene eller andre kan hente ut utbytte eller profitt fra idrettslaget. Offentlige midler som tildeles til et arrangement, og et ev. overskudd som skapes gjennom dette, forblir i idrettslaget og bidrar til å skape mer idrettsaktivitet i lokalmiljøet.
  • Samtlige idrettslag plikter å føre regnskap, og få disse revidert av en valgt eller engasjert revisor. Dette sikrer både medlemmene og offentligheten muligheten for å kontrollere at økonomiske tilskudd til et idrettsarrangement brukes i samsvar med vilkårene for tildeling.
  • Ettersom idrettslagene ikke er fortjenestebaserte vil målgruppen for idrettsarrangementer ikke begrenses til de med best betalingsevne.
  • Ved avholdelse av idrettskonkurranser i regi av et idrettslag skal gjennomføringen skje i samsvar med idrettens verdigrunnlag. Dette innebærer blant annet at konkurransene skal være åpne og inkluderende, og gjennomføres på en måte som ivaretar utøvernes helse og sikkerhet. Gjennom NIFs barneidrettsforsikring vil alle barn som deltar i aktivitet organisert av et idrettslag, være forsikret dersom skade skjer. Tilsvarende har særforbund fremforhandlet forsikringer for voksne, og disse inkluderes normalt i lisensen for å delta i konkurranser.
  • Gjennom idrettslagenes medlemskap i NIF og særforbund kan kommunene også være trygge på at idrettslaget kan tilføres nødvendig arrangementskompetanse fra andre deler av den organiserte idretten, uavhengig av størrelse på idrettslaget eller arrangementet.

NIF ønsker at ethvert idrettsarrangement i Norge ivaretar utøvernes helse og sikkerhet også på antidopingfeltet. Gjennom et felles dopingregelverk for hele norsk idrett sikres det at alle som deltar i en idrettskonkurranse i regi av et idrettslag, må samtykke til å være omfattet av NIFs bestemmelser om doping, som er sammenfallende med den internasjonale WADA koden. Dette sikrer både retten til prøvetakning av deltakere, og en etterfølgende prosess dersom en positiv prøve avlegges.

Beklageligvis registrerer vi at kommersielle aktører som ønsker å avholde idrettsarrangementer ikke engang har bestemmelser om doping, eller ønske om å foreta dopingkontroller. Dette strider mot idrettens verdier og et slikt utgangspunkt vil være uforenlig med et samarbeid med idrettsbevegelsen. I tillegg bemerkes at Norge har påtatt seg internasjonale forpliktelser på antidopingområdet.

Norges idrettsforbund ønsker at kommuner som ønsker å arrangere idrettskonkurranser eller ønsker å samarbeide med arrangører utenfor den organiserte idretten, involverer idrettsbevegelsen så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. Gjennom samarbeid med den organiserte idretten vil en sikre at idrettskonkurranser avholdes på en måte som ivaretar idrettslige hensyn både når det gjelder deltakelse, arrangement, kontroll og idrettens verdier.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.