Momskompensasjon 2016

Postet av Steinkjer Idrettsråd den 21. Jun 2016

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Generell informasjon om ordningen:

 • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2016.
 • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
 • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrrettsgruppene.
 • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2015 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tilligere år enn regnskapsåret 2015.
 • Innrapportering/søknadsprosedyre (se også eget punkt): Alle med brutto driftskostnader over kr 5 millioner må fylle ut et eget søknadsskjema, samt innhente revisorbekreftelse. Alle under kr 5 millioner i brutto driftskostnader skal rapportere inn et tall (brutto driftskostnader. ).
 • Alle søkerne vil motta en kvittering på at søknaden er mottatt.
 • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 200.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 8 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
 • Det er ikke krav om at den enkelte medlemsorganisasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. forskriftens §7). Det er tilstrekkelig at sentralleddet dvs. Norges idrettsforbund er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 35% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimal kompensasjonsbeløp er 7% av søkergrunnlaget (ref. forskriftens § 10). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).
  Dersom rammen for ordningen (kr 1,3 milliarder) ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkorting av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkortning i 2016.
 • Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2015 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2016. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister. Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert er riktig.
 • INNRAPPORTERING (SØKNADSPROSEDYRE):
  1) IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER:
  Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2015 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2015 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2015. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2015, samt evt. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.
  Dette tallet skal innrapporteres via vårt medlemsregister KlubbAdmin og gjøres som en del av «Samordnet rapportering»

  2) IDRETTSRÅD/SÆRKRETSER/REGIONER MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER:

  Alle idrettsråd og særkretser/regioner som i 2015 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2015 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2015. Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2015, samt evt. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.

  Dette tallet skal innrapporteres via vårt medlemsregister SportsAdmin. Ved innlogging i SportsAdmin benyttes din ”Min idrett” bruker. Det er leder av organisasjonen som må utføre registreringen, eller personer med en rolle som gir tilgang til å vedlikeholde organisasjonen. Se liste over disse her

  Veiledning på hvordan man registrerer i SportsAdmin finner dere her

  3) IDRETTSLAG/IDRETTSRÅD/SÆRKRETS/REGION MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER OVER KR 5 MILLIONER:

  Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner som i 2015 hadde driftskostnader på over kr 5 millioner skal rapportere på fastsatt skjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor. Skjema og veiledning finner du her:
  - Søknadsskjema med veiledning følger vedlagt
  - Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)

  4) AKSJESELSKAPER EID AV EN ELLER FERE IDRETTSORGANISASJONER:
  I ordningen er det gitt åpning for at aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere idrettsorganisasjoner kan inngå i søknaden NIF skal sende på vegne av organisasjonen (ref. forskriftens § 5 2.ledd). Det forutsettes at aksjeselskapet kan dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i aksjeselskapet . Et eventuelt overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet og ved en evt. oppløsning av selskapet skal eiendelene tilfalle det frivillige formålet. Aksjeselskapet skal benytte fastsatt søknadsskjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor hvis brutto driftskostnader overstiger kr 5 millioner. I tillegg må også en oversikt over aksjene i selskapet (aksjeboken) vedlegges søknaden som sendes inn.

  Skjema med veiledning finner du her:
  - Søknadsskjema med veiledning AS følger vedlagt
  - Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)

  5) SÆRFORBUND OG IDRETTSKRETSER
  Særforbundene og idrettskretsene må rapportere på fastsatte skjema, og vil få separat informasjon om dette.

  Dokumentasjon ved eventuell kontroll
  Det skal ikke sendes inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (søknadsskjema/revisorrapport/aksjeoversikt for AS’er). NIF kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert).

  Bortfall av kompensasjon
  Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 24).

  Henvendelser:

  • Hvis dere har problemer med SportsAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling:
  telefon 03615 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 08:00 – 20:00)

  • Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no


  Kommentarer

  Logg inn for å skrive en kommentar.