LAM- LOKALE AKTIVITETSMIDLER 

LAM- Lokale Aktivitetsmidler


Fordeling av lokale aktivitetsmidler LAM-midler 2020

LAM er grunnstøtte til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet i idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet og barn og ungdom. Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

 

Ved fordelingen skal idrettsrådene påse at følgende retningslinjer blir fulgt:

  1. Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.
  2. Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.
  3. Alle lag som tilfredsstiller ovennevnte krav og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske komite, har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i pkt a) og b), skal gis tilskudd.
  4. Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
  5. Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Likestillingsaspektet, samt hensynet til utøver med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) skal ivaretas ved fordelingen.

Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

 

Fast fordelingsnøkkel for STI:

Idrettsregistreringen er grunnlaget for idrettsrådene ved fordelingen. På bakgrunn av idrettsregistreringen tildeles lagene tilskudd slik:

Kr 3 000,- i bunntilskudd til alle lag som har aktivitet i gruppen 6-19 år.

Kr 3 000,- i driftstilskudd til lagene som har aktivitet i gruppen 6-12 år (minimum 5 deltakere).

Kr 2 000,- i tilskudd til lagene som legger til rette for funksjonshemmede.

Deretter tildeles lagene tilskudd på bakgrunn av aktivitetstall ved vekting 4-6 på aktivitet 6-12 år og 13-19 år.

 

Det må være samsvar mellom medlemstall og aktivitetstall.  Det ytes ikke tilskudd til flere enn antall medlemmer i gruppen.


Husk fristen for idrettsregistreringen som er den 30 april hvert år!